Projectontwikkeling

Meedenken in ontwerp en detaillering van de inrichting van de diverse uitgifte en bereiding punten. Het in goed overleg met u selecteren van de optimale apparatuur, om zo efficiënt mogelijk tot het beste constante resultaat te komen. Meedenken over de uitstraling en de menukaart.

Uw culinaire wensen en vereiste kwaliteit vertalen naar apparatuur en handelingen en deze processen beheersbaar maken en borgen. U ondersteunen in een efficiënte routing voor zowel bezoeker, gebruiker en leverancier.

Uw vlekkenplan en onze ideeën vertalen naar een gedetailleerde opstellingstekening en deze voorzien van een realistische begroting. Deze begroting in nauw overleg met u en de toekomstige gebruiker omzetten naar een aanbesteding gereed bestek dan wel offerte.
Hierin worden naast kwaliteit en kwantiteit eisen betreffende Voedselveiligheid, HACCP, ARBO, Milieu, energie en waterverbruik concreet uitgewerkt en worden indien gewenst keuzes onderbouwd met een cost of ownership berekening.

Wordt ons de opdracht gegund om e.e.a. samen met u te mogen realiseren dan wordt volgens het onderstaande plan van aanpak uw project gerealiseerd.

Gedurende het gehele project zullen we op alle voorkomende raakvlakken een pro-actieve houding aannemen, om op deze manier een prettige en constructieve werkhouding met de overige aannemers te bewerkstelligen. Na gunning wijzen wij binnen onze organisatie een projectadviseur aan welke op alle (bouw)vergaderingen, indien noodzakelijk en gewenst, zal verschijnen en die een actieve rol zal spelen in het overleg. Tevens zal de projectadviseur een gedetailleerde planning van de werkzaamheden opstellen waarin diverse meetpunten zijn opgenomen voor wat betreft de voortgang van het project.

De projectadviseur zal er op toezien dat er steeds tijdig de aan onze organisatie gevraagde gegevens (tekeningen / detailtekeningen / aansluittekeningen / constructietekeningen voor achterhout / productietekeningen etc.) ter goedkeuring worden aangeleverd.
Gedurende het gehele traject heeft de projectadviseur een controlerende en afstemmende functie en hij zal toezien op het op de juiste manier aanleggen, door derden, van de voor ons benodigde aansluitingen (water/afvoer/elektra etc.) Daar waar wordt afgeweken van de door ons gevraagde aansluitingen zal hij onmiddellijk in overleg treden met de hoofdaannemer om de voortgang van het werk niet in gevaar te brengen.

Van alle custom made items worden productietekeningen vervaardigd welke binnen de gevraagde termijn, door ons ter goedkeuring worden aangeboden. De maatvoering van de items zullen door ons in het werk worden gecontroleerd. Indien wij i.v.m. de bouwkundige voortgang niet tijdig kunnen inmeten zullen wij dit kenbaar maken en maken wij in overleg met de hoofdaannemer maatafspraken welke wij schriftelijk zullen bevestigen. Alvorens één en ander in productie wordt gegeven dienen de tekeningen door alle partijen te zijn goedgekeurd.

Naast deze projectadviseur wijzen wij binnen onze organisatie een V&G-Functionaris aan die zorg zal dragen voor een Veiligheids- en Gezondheidsplan en deze functionaris zal dit tijdig ter goedkeuring aanbieden. De V&G Functionaris zal verschijnen op elke vergadering waar zijn aanwezigheid verwacht wordt en hij zal hierin een pro-actieve rol spelen met als doel een voor iedere werknemer optimaal veilige en gezonde werkplek na te streven.

Onze organisatie is ISO9001-2008 gecertificeerd, waarbij duidelijk en overzichtelijk is vastgelegd welke stappen wij nemen om tot een voor iedere partij bevredigend eindresultaat te komen. Al onze werknemers die zich fysiek bezig houden met de plaatsing en installatie van het project zijn VCA basis gecertificeerd. Onze organisatie is tevens VCA* gecertificeerd. Bij alle montagewerkzaamheden hanteren wij de veiligheidsrichtlijn VCA (VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers) en NEN3140.

De begeleiding wordt verzorgd door een team van minimaal een vaste buiten- en binnendienstmedewerker. Binnen onze organisatie geven wij er de voorkeur aan dat onze project-adviseur de totale project-begeleiding verzorgt. Dit is tevens van toepassing op de binnendienstmedewerker. Beiden zijn betrokken bij het opstellen van de offerte en het maken van het voor de bouw benodigde tekenwerk en het bijwonen van de vergaderingen. Het grote voordeel hiervan is dat alle specifieke wensen bekent zijn en dat wij indien nodig op elke vraag direct een antwoord kunnen geven.

Protocol Plaatsing

Onze voorkeur gaat er naar uit dat eventuele vragen en antwoorden buiten de vergadering(en) per e-mail worden gesteld c.q. beantwoord, zodat deze te allen tijde schriftelijk zijn vastgelegd. Eventuele telefonisch gestelde vragen en/of verstrekte antwoorden zullen altijd door ons per e-mail worden bevestigd. In dit traject wordt een aantal werkzaamheden door onze technische dienst overgenomen en zullen wij in goed overleg de juiste specialisten inzetten om het traject zo optimaal als mogelijk te realiseren. Het inhuizen zal door ons in een vroeg stadium worden bekeken. Als er problemen worden voorzien zullen wij deze kenbaar maken en bespreken. Voor aanvang levering zal onze projectadviseur de voor dit project tijdens het plaatsen verantwoordelijk locatie project-begeleider in de bouwvergadering introduceren. Deze functionaris is dan tijdens het plaatsen van onze apparatuur bekend met de installateurs op het werk, waaronder de maatwerkleverancier en kan hen indien nodig instrueren hoe e.e.a. dient te worden aangesloten. Tijdens het plaatsen is deze functionaris aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze projectadviseur zal tijdens het plaatsen regelmatig aanwezig zijn. Onze monteurs zijn op het werk duidelijk aan hun werkkleding herkenbaar.

Aanleveren en montage

Bij aanlevering is een onbelemmerde doorgang noodzakelijk. De montage wordt aaneengesloten gedaan en afgemaakt (tenzij anders is overeengekomen). Bij aanvang montage dienen alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig te zijn. Er vinden geen werkzaamheden van derden plaats in dezelfde ruimte m.u.v. de installateur, tenzij anders is overeengekomen. Mochten wij buiten ons toedoen hinder hebben van derden, wat tot vertraging kan leiden bij de montage of als de montage niet aaneengesloten kan plaatsvinden, dan zullen wij dit direct melden. Indien er tijdens de montage problemen geconstateerd worden zal dit direct worden gemeld. Eventuele aanpassingen zullen pas uitgevoerd worden als daar toestemming voor is gegeven. Verpakkingsmateriaal wordt door ons verwijderd en indien nodig dagelijks afgevoerd.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief